ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ซึ่งเป็นเว็บไซต์เพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในรอบปีการศึกษา

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์  (Vision)
                   ภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านหนองบัวทองจัดการศึกษาและให้โอกาสแประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นพัฒนาครูสู่ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามหลักสูตร ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทักษะในการทำงานและสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริหารสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน ประชาชนพึงพอใจ
พันธกิจ
1.        จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 5 - 6  ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.        จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงปีที่สิบหก ให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพทุกคน
3.        ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะตามศักยภาพให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
4.        พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
5.        พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.        พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
7.        พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
                   1.  เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ  ทั้งเด็กทั่วไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการและลดอัตรา การออกกลางคันของนักเรียน
                   2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   3.  ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
                  4.  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                5.  ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
                   6.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
                   7.   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์การพัฒนา
                   1.  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน
                2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                   3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
                   4.  พัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
                   5.  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

คำขวัญโรงเรียน                 ศึกษาดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำชุมชน
สีประจำโรงเรียน                ชมพู ฟ้า
                                                สีชมพู  หมายถึง ความเป็นผู้เจริญก้าวหน้า แตกฉานในวิชาการ เทิดทูนชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย
                                                สีฟ้า       หมายถึง ความมีคุณธรรม ความสามัคคี ความกว้างไกล ริเริ่ม  สร้างสรรค์
ปรัชญาโรงเรียน                  สุวิชาโน   ภว°  โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้รู้เจริญ
 อักษรย่อ                              ...

ประวัติ

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร 045 – 660308 e-mail : nong-bt@hotmail.com website : nongbuawtong2010.wordpress.com
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 6 ไร่……ตารางวา 
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองบัวทองมีหมู่บ้านในเขตบริการ  จำนวน  3  หมู่บ้าน  ดังนี้
หมู่ที่   4 บ้านบัวใหญ่ ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ
หมู่ที่   2 บ้านบัวน้อย  ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ
หมู่ที่  11  บ้านหนองโดน ตำบล สระเยาว์  อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ
              ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
          โรงเรียนนี้จัดตั้งขึ้นโดย นายเหรียญ   ทองดี กำนันตำบลสระเยาว์ นายบุญล้อม   คณะนา สารวัตรกำนัน และนายเสือ   สงโสด อดีตผู้ใหญ่บ้านบัวใหญ่หมู่ 4 และผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน ได้ปรึกษาหารือกันและเห็นควรจัดตั้งโรงเรียนขึ้น
          ต่อมากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยราษฎร ได้พร้อมกันไปนิมนต์ท่านอุปัชฌาวัดศรีแก้ว คือ ท่านพระครูรัตนภูมิพิจารณ์ เป็นประธานในการประชุมราษฎร เมื่อราวเดือนกุมภาพันธ์  ..2523  ที่ประชุมตกลงเอาที่ดินป่าช้าซึ่งหมดสภาพแล้ว มีเนื้อที่  6  ไร่เศษ เป็นที่ตั้งโรงเรียนโดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
          วัสดุในการก่อสร้างท่านเจ้าอาวาสวัดหนองบัวทอง ได้ให้ตัวไม้และสังกะสีมาบางส่วน ที่เหลือนอกนั้นชาวบ้านช่วยกันจัดหามา รวมทั้งหมดคิดเป็นเงินประมาณ  5,000   บาทเศษ สำหรับแรงงานเป็นของราษฎรทั้งสองหมู่บ้าน คิดเป็นเงินประมาณ  2,000   บาทเศษ
          ได้เริ่มลงมือก่อสร้าง เมื่อต้นเดือนมีนาคม  ..2523 โดยมีท่านอุปัชฌาย์วัดศรีแก้วเป็นประธานในการก่อสร้าง การปรับสนามโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากหน่วย น... บ้านตูม โดยนำรถมาปรับสนามให้ นอกจากนี้ทางหน่วยยังให้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างเช่น ตะปู เป็นต้น การก่อสร้างสำเร็จลงเมื่อเดือนเมษายน พ.. 2523
          เมื่อปลายเดือนเมษายน  .. 2523 ทางการได้อนุญาตให้จัดตั้งและเปิดทำการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 1   พฤษภาคม พ.ศ. 2523 โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 แต่เนื่องด้วยตัวอาคารเรียนได้ถูกพายุพัดเสียหายไม่สามารถทำการสอนได้ จึงได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนเดิม คือ โรงเรียนบ้านสลับไปพลางก่อน
          เมื่อซ่อมแซมเสร็จแล้ว จึงได้นำนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองบัวทองเมื่อวันที่  12 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 โดย นายผลทอง   สีหะวงษ์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสลับ ในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลสระเยาว์ ได้อนุญาตให้ครูมาทำการสอนชั่วคราวก่อน 3 คน คือ
          1. นายนิพนธ์     คำหล้า           รักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่
          2. นางวัลลภา     จันทร์ภรณ์     
          3. นายทรงศักดิ์     ประสมศรี
ผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
          1.  นายนิพนธ์  คำหล้า             รักษาการครูใหญ่ พ.ศ.  2523 2535
          2.  นายบัญญัติ  ศรีชนะ            อาจารย์ใหญ่               พ.ศ.  2535 2540
          3.  นายผลทอง  สีหะวงษ์          อาจารย์ใหญ่               พ.ศ.  2540 2549
          4.  นายชัยณรงค์  หิรัญเรือง       ผู้อำนวยการ               พ.ศ.  2549 - ปัจจุบัน

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บุคลากรนายชัยณรงค์  หิรัญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสาคร  คำหล้า
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ


นางสาววาสนา  ธงชัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


นางทิพวรรณ์  ลาคำสาย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐาานะชำนาญการ


นายศุภกิตติ์  บุญชู
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ


นางปิยวรรณ  จึงตระกูล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ


นางยุพิน  ศิลารักษ์
ตำแหน่ง ครู


นายวิสุทธิ์   ลาคำสาย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ


นางสาวสุรินนา  ชัยวงษา
ตำแหน่ง ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ


นางสาวยุพามญช์  พานแก้ว
ตำแหน่ง ครูธุรการ


นายอัมพร  ชื่นชาย
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

KM ASIAN

asean_564
asean flags2
"One  Vision, One Identity, One Community"หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งอัตลักษณ์  หนึ่งประชาคม 

800px-flag_of_asean_svg


asean_2510